របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២០និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ១២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry