ជំនួបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត រវាង លោក Nick Beresford ប្រធានអង្គការ UNDP ប្រចាំកម្ពុជា

ទីស្ដីការក្រសួង៖ ថ្ងៃទី២៣  ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០  ឯកឧត្តម វងសូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាអនុសញ្ញាតឱ្យលោក  Nick Beresford ប្រធានអង្គការ UNDP ប្រចាំកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែង ការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ៕

ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen