របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២០និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry