សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលេខទូរស័ព្ទ HOTLINE “1270” របស់នាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពជនពិការ

ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry