សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ “សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា”

ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry