ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការចេញបណ្ណបើកបរសម្រាប់ជនមានពិការភាព
ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry