វេទិការកុមារអាស៊ានលើកទី៦ ស្តីពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នចំពោះកុមារ ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen