សេចក្តីជូន ដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រូសារក្រីក្រ និងជនរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងកូវីដ-១៩ សម្រាប់ជុំទី៣ លើកទី២
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen