អនុក្រឹត្យស្តីពីការដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា

ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ rathanak