ឯកឧត្តម វង សូត ចុះពិនិត្យមើល ការសាងសង់ទីចាត់ការ និងរបង នៅវិទ្យាល័យ និងមណ្ឌលសុខភាព