សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងប្រយុទ្ធនឹងកូវិដ១៩ សម្រាប់ជុំទី៣ លើកទី៣
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen