របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen