ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយ គ្រួសារក្រីក្រទទួលបានសាច់ប្រាក់ ឧបត្តម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីក រាលដាលជម្ងឺកូវីដ១៩