ឯកឧត្តម វង សូត អញ្ជើញចុះសំណេះសំណាល ជាមួយគ្រួសារក្រីក្រ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ