កិច្ចប្រជុំ បូកសរុបលទ្ធផលការងារ កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារក្រោមអាយុ២ឆ្នាំ និងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងប្រយុទ្ធប្រឆាំជំងឺកូវីដ១៩ ឆ្នាំ២០២០

 

ភ្នំពេញ៖  ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម   វង  សូត  រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសង្គមកិច្ច  អតីតយុទ្ធជន  និងយុវនីតិសម្បទា  អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងកិច្ចប្រជុំ បូកសរុបលទ្ធផលការងារ កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារក្រោមអាយុ២ឆ្នាំ និងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងប្រយុទ្ធប្រឆាំជំងឺកូវីដ១៩ ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅអនុវមន្តឆ្នាំ២០២១។

 

ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ០១ ខែ កុម្ភ ឆ្នាំ ២០២១ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen