ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីបណ្តុះបណ្តាល កម្លាំងសេវាសង្គមផ្តោតលើកិច្ចការពារកុមារ ២០២១-២០២៥
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ០៤ ខែ កុម្ភ ឆ្នាំ ២០២១ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen