គោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៩
ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ០៨ ខែ កុម្ភ ឆ្នាំ ២០២១ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen