ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត អញ្ជើញចុះពិនិត្យសមិទ្ធិផលនានា នៅវិទ្យាល័យ និងមណ្ឌលសុខភាពជាច