សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង ស្តី​ពី​ការ​ជ្រើសរើស​មន្រ្តី​រាជការ ឲ្យ​ចូល​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច នៅ​តាម​អង្គភាព​នានា​ក្រោម​ឱវាទ​របស់​ក្រសួង
ថ្ងៃ ពុធ ទី ១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Linda