សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបើកផ្តល់ប្រាក់របបសន្តិសុខប្រចាំខែវិច្ខិកា​ឆ្នាំ២០១៨ជូនអតីតយុទ្ធជន​ នឹងគ្រួសារអតីតយុទ្ទជន..

ថ្ងៃ ពុធ ទី ១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Linda