សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបើកផ្តល់ប្រាក់របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៨ ជូនអតីតយុទ្ទជន និងគ្រួសារអតីតយុទ្ធជន

 

ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ rathanak