សេក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការទប់ស្កាត់សកម្មភាពរៃអង្គាសប្រាក់នៅតាមទីសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

 

ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ rathanak