Homeសេវាសាធារណៈ

សេវាសាធារណៈ

សៀវភៅកម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈ ក្រសួង ស.អ.យ

សៀវភៅកម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈ ក្រសួង ស.អ.យ

ទស្សទានសម្រាប់រៀបចំមុខងារ និងអង្គការលេខ

ទស្សទានសម្រាប់រៀបចំមុខងារ និងអង្គការលេខ

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសមត្ថភាពមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្លាំងសេវាសង្គមនៅកម្ពុជា

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសមត្ថភាពមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្លាំងសេវាសង្គមនៅកម្ពុជា

ការសិក្សាស្តីពី ការអនុវត្តការថែទាំជំនួស ចំពោះកុមារ

ការសិក្សាស្តីពី ការអនុវត្តការថែទាំជំនួស ចំពោះកុមារ

ព័ត៌មានពេញនិយម