ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី វង សូត នាំយកកង់ ៤០០គ្រឿង ចែកជូនដល់ សិស្សានុសិស្សក្រីក្រ មកពី២៦សាលា, ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី វង សូត នាំយកកង់ ៤០០គ្រឿង ចែកជូនដល់ សិស្សានុសិស្សក្រីក្រ មកពី២៦សាលា, ផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វិស័យសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា, របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត, របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត