ពិធីសម្ភោធសមិទ្ធផលនានា និងសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ នៅវត្តទួលសង្កែ , ពិធីសម្ភោធដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលី-កម្ពុជា ដើម្បីការផ្តល់​សេវាប្រកប​ដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ហៅកាត់ ACCESS) , Report On Function and Resource Mapping Of the Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation, របាយការណ៍ស្តីពីការរៀបចំបញ្ចីវិភាគមុខងារ និងធនធានរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា, ពិធីសម្ភោធដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលី-កម្ពុជា ដើម្បីការផ្តល់​សេវាប្រកប​ដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ហៅកាត់ ACCESS)