​ពិធីផ្សព្វផ្សាយអបអរសាទរ​​​ និង​ដាក់​ឲ្យ ប្រើ​ប្រាស់គោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ, ​ពិធីផ្សព្វផ្សាយអបអរសាទរ​​​ និង​ដាក់​ឲ្យ ប្រើ​ប្រាស់គោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ, ពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ជាផ្លូវការ នូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងករណី តាមបែបបច្ចេកវិទ្យាព្រីម៉ារ៉ូ (PRIMERO) , ពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ជាផ្លូវការ នូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងករណី តាមបែបបច្ចេកវិទ្យាព្រីម៉ារ៉ូ (PRIMERO) , ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងអង្គសិក្ខាសាលា ស្តីពីនីតិវិធី និងដំណើរការ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងជនងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩