ពិធិរាប់បាត បិណ្ឌទី៤ នៅវត្តប្រជុំនទី ហៅវត្តក្រពើហា, ចាស់ជរាក្រីក្រគ្មានទីពឹង ចំនួន៣១គ្រួសារ ទទួលអំណោយពីមន្ទីរ ស.អ.យ ខេត្តសៀមរាប, ចាស់ជរាក្រីក្រគ្មានទីពឹង ចំនួន៣១គ្រួសារ ទទួលអំណោយពីមន្ទីរ ស.អ.យ ខេត្តសៀមរាប, សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយ ជាតិស្ដីពីមនុស្សវ័យចាស់ ២០១៧-២០៣០, សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយ ជាតិស្ដីពីមនុស្សវ័យចាស់ ២០១៧-២០៣០