ពិធីបើកការដ្ឋានជួសជុល និងសាងសង់ មណ្ឌលយុវនីតិសម្បទា , ពិធីបើកការដ្ឋានជួសជុល និងសាងសង់​​ មណ្ឌលយុវនីតិសម្បទា , ពិធីបេីកយុទ្ធនាការ​ "គ្រួសាររឹងមាំ"​ ដេីម្បីបញ្ចប់អំពេីហឹង្សាបញ្ចលេីកុមារ​ និងការបំបែកកុមារចេញពីគ្រួសារដោយមិនចាំបាច់​ នៅកម្ពុជា​ , ពិធីបេីកយុទ្ធនាការ​ "គ្រួសាររឹងមាំ"​ ដេីម្បីបញ្ចប់អំពេីហឹង្សាបញ្ចលេីកុមារ​ និងការបំបែកកុមារចេញពីគ្រួសារដោយមិនចាំបាច់​ នៅកម្ពុជា​ , កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ