វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន

កណ្តាល៖ ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម សន សុផល អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្តារសម្បទា ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនដល់មន្ត្រីរាជការមណ្ឌលយុវនីតិសម្បទា និងបានចុះពិនិត្យស្ថានភាពមណ្ឌលយុវនីតិសម្បទា នៅស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល។

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង