សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង ស្តី​ពី​ការ​ជ្រើសរើស​មន្រ្តី​រាជការ ឲ្យ​ចូល​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច នៅ​តាម​អង្គភាព​នានា​ក្រោម​ឱវាទ​របស់​ក្រសួង
PrinterEmail
ថ្ងៃទី ០១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ ងួន សុខគ្រី

ព័ត៌មានដទៃទៀត
ព័ត៌មានថ្មីៗ
ព័ត៌មានតាមប្រតិទិន
ព័ត៌មានដែលអានច្រើនបំផុត
ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ
unicefkhanausaidHotelinternationalWorld Vision
Email This Link to Your Friend