អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ផ្តល់បទសម្ភាសដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC

ភ្នំពេញ÷ រសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា បានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ពាក់ព័ន្ធការធ្វើស្ថាបនូបនីយកម្មកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រ, ក្រុមជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រ និងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យនៅក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងគ្រាមានគ្រោះអាសន្ន។

កិច្ចសម្ភាសនេះធ្វើឡើងក្នុងកម្មវិធី «មួយសន្លឹកដើម្បីអនាគតយើង» របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC៕

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង