សេចក្តីជូនដំណឹង
thumb_Announcement_lette680r.jpg
សេចក្តីជូនដំណឹង ( Announcement)
ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ ជា សុវណ្ណារ៉ា
សេចក្តីជូនដំណឹង Announcement 1.
thumb_Scan១.jpg
សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង ស្តីពី​ស្ថាន​ភាព​ស្មុំ​កូន​អន្តរ​ប្រទេស​នៅ​កម្ពុជា
ថ្ងៃទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ ជា សុវណ្ណារ៉ា
thumb_Smom_Kon(500).jpg
សេចក្តីជូនដំណឹង
ថ្ងៃទី ០៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ ជា សុវណ្ណារ៉ា
thumb_680.jpg
សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​បែប​បទ​ឯកសារ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​គម្រោង រវាង​ក្រសួង​សង្គម​កិច្ច អតីត​យុទ្ធជន និង​យុវនីតិ​សម្បទា និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិបាល
ថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ ជា សុវណ្ណារ៉ា
ព័ត៌មានថ្មីៗ
ព័ត៌មានតាមប្រតិទិន
ព័ត៌មានដែលអានច្រើនបំផុត
ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ
unicefkhanausaidHotelinternationalWorld Vision
Email This Link to Your Friend