កិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយប្រពន័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកិច្ចការពារកុមារ (CPIMS)

ទីស្តីការក្រសួង៖ សួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយប្រពន័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកិច្ចការពារកុមារ (CPIMS) របាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពដើមប្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង នូវការថែទាំកុមារ និងសមាហរណកម្មកុមារ និងរបាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្កាការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីអនុវត្តការថែទាំកុមារដោយសាច់ញាតិ និងឳពុកម្តាយធម៌ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម នឹម ថូត រដ្ឋលេខាធិការចាំការ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា នាថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង