សកម្មភាពចុះចែកអំណោយ  ជនរងគ្រោះជំនន់ទឹកភ្លៀង
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០
ពិធីជំនួបរវាងអង្គការ យូនីសេហ្វ និងក្រសួងសង្គមកិច្ច
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០