ពិធីបើកការដ្ឋានជួសជុល និងសាងសង់ មណ្ឌលយុវនីតិសម្បទា
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ២០ ខែ កុម្ភ ឆ្នាំ ២០២០
ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបេីកការដ្ឋានស្ថានីយ៍ទឹកស្អាត
ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ១០ ខែ កុម្ភ ឆ្នាំ ២០២០