ពិធីបើកការដ្ឋានជួសជុល និងសាងសង់ មណ្ឌលយុវនីតិសម្បទា
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ២០ ខែ កុម្ភ ឆ្នាំ ២០២០
ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបេីកការដ្ឋានស្ថានីយ៍ទឹកស្អាត
ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ១០ ខែ កុម្ភ ឆ្នាំ ២០២០
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមលេីកទី៣
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩