កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមលេីកទី៣
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩
ទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជាតិលើកទី៣៧
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ០៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩
ពិធីផ្សព្វផ្សាយ សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៥៤ ស.អ.យ
ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩