ពិធីផ្សព្វផ្សាយ សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៥៤ ស.អ.យ
ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩
សិក្ខាសាលាស្តីពី «ការទុកដាក់កុមារនៅក្នុងគ្រួសារ»
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩