ទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជាតិលើកទី៣៧
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ០៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩
ពិធីផ្សព្វផ្សាយ សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៥៤ ស.អ.យ
ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩
សិក្ខាសាលាស្តីពី «ការទុកដាក់កុមារនៅក្នុងគ្រួសារ»
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩