ពិធីផ្ទរ និងទទួលជនវិបល្លាស
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩