ពិធីផ្ទរ និងទទួលជនវិបល្លាស
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩
ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ខួបលើកទី១២ ថ្ងៃទី២១ មិថុនា
ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩