ទិវាមនុស្សគ-ថ្លង់អន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០១៩
ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩